Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten en goederen door of namens verkoper. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Overeenkomst:

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Art of Happiness langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de Koper en/of de ondernemer de overeenkomst ontbinden. Offertes zijn pas bindend na de uiteindelijke elektronische bevestiging van Art of Happiness.

Garanties:

Art of Happiness stelt zich garant voor schade aan de produkten omwille van een produktiefout of opgelopen schade tijdens het transport. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

Levering:

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Indien de Koper een foutief adres heeft doorgegeven dan valt de verantwoordelijkheid geheel bij de Koper en kunnen extra kosten worden aangerekend. Behoudens aansluitend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten voor het transport en de levering worden afzonderlijk vermeld.

Klachten:

Klachten over verkeerd geleverde producten dienen binnen de 7 dagen na levering aan Art of Happpiness schriftelijk te worden gemeld en teruggezonden. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Art of Happiness tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Retourneren:

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product, in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend, wordt teruggestuurd met Bpost op kosten van de Koper naar Art of Happiness, Karabiniersplein 15, 1030 Brussel, België. De Koper moet de factuur bij de teruggezonden goederen bijvoegen. Art of Happiness zal het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk en wel uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, op de door u opgegeven rekeningnummer terugbetalen, weliswaar na ontvangst en nazicht van de terugzending. Goederen die specifiek voor de Koper besteld zijn, worden niet teruggenomen! Hier is de verkoop definitief na betaling.

Betaling:

Bij reserveringen of gepersonaliseerde aanvragen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de Koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling. Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft de Koper in gebreke, dan is Art of Happiness gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de Koper aan zjjn betalingsverplichting heeft voldaan.

Privacybeleid:

Art of Happiness geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie zoals het bijhouden van ons klantenbestand, orderverwerking, levering en facturen en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Eigendomsrecht:

Foto’s, teksten en het logo zijn ten strengste verboden gekopieerd of nagebootst te worden.

Retouradres van Art of Happiness:

Art of Happiness
Karabiniersplein 15
1030 Brussel
België

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x